Liturgiczna Służba Ołtarza (stopnie formacji)

 

Liturgiczna Służba Ołtarza jest jedną z wielu wspólnot działających w naszej Parafii. Jako najstarsza z nich w sposób szczególny wpisuje się w Jej historię. Ministrant poprzez swą służbę pomaga kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii oraz przekazuje znaki wiernym, by mogli oni pełniej uczestniczyć w sprawowanej Liturgii. Wspólnota ministrancka naszej Parafii jest zróżnicowana pod względem wieku, a każdy z ministrantów przez okres służby przechodzi formację, która pomaga rozwijać wiarę, wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej oraz doskonalić posługę. Wspólnota ministrancka dzieli się na grupy formacyjne. Spotkania w grupach odbywają cyklicznie z uwzględnieniem stopni liturgicznych: kandydat, choralista, ministrant światła, ministrant krzyża, ministrant księgi, ministrant ołtarza, lektor oraz ceremoniarz. Każdy ze stopni odpowiada innemu typowi posługi, w której ministrant w danym okresie się realizuje. Formacja jest potrzebna, by lepiej zrozumieć Liturgię oraz rozwijać się duchowo. Bycie ministrantem to nie tylko służba, lecz odpowiednia postawa, która wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń. Ministrant świadczy o Bogu swym postępowaniem każdego dnia: jest dobrym synem, bratem, uczniem oraz kolegą. 
 

 

Kandydatem jest osoba (najczęściej płci męskiej, choć w nadzwyczajnych okolicznościach możliwe są odstępstwa tej reguły), która przyjęła pierwszą komunię świętą i ubiega się o wstąpienie do wspólnoty ministranckiej. Okres przygotowania do służby polega między innymi na przyswojeniu niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do posługi. Okres przygotowawczy kończy się uroczystym przyjęciem kandydata do służby w obecności wspólnoty Kościoła. Po otrzymaniu komży i złożeniu przyrzeczeń (liturgia przyjęcia do służby) kandydat zostaje przyjęty do grona ministrantów. 
 

 

Drugim stopniem w formacji ministranckiej jest choralista. Najważniejsza funkcja choralisty podczas liturgii Mszy Świętej to dawanie znaków dzwonkami. Choralista czyni to między innymi podczas wyjścia z zakrystii oraz podczas Przeistoczenia, kiedy to używa zarówno dzwonków jak i gongu. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej. Doskonalenie służby odbywa się z równoczesną formacją duchową, odpowiednią co do stopnia i wieku.
 

 

Trzecim stopniem formacji jest ministrant światła, którego posługa polega na noszeniu świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób ministranci światła zagłębiają się w symbolikę światła, którym jest Zmartwychwstały Chrystus. Symbolika ta jest niezwykle wymowna i wielokrotnie podejmowana w Ewangelii, gdzie Jezus jest zapowiadany jako Światłość dla świata.
 

 

Ministrant krzyża to czwarty poziom na drodze formacji ministranckiej. Jak sama nazwa wskazuje, ministrant pełniący taką funkcje jest odpowiedzialny za krzyż używany podczas procesji. Ministrant, którego formacja odbywa się na tym etapie poznaje symbolikę krzyża oraz jego znaczenie w procesie Zbawienia człowieka. Najważniejszym elementem posługi ministranta krzyża jest noszenie go podczas procesji czy też Drogi Krzyżowej. Wielki Piątek jest dniem szczególnej posługi ministrantów krzyża, gdyż w tym ważnym dniu Wielkiego Tygodnia to krzyż jest przedmiotem adoracji i uwielbienia.
 

 

Piątym etapem formacji jest ministrant księgi. Osoba pełniąca tę posługę odpowiedzialna jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz wszystkich nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej ministrant księgi podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię.
 

 

Ministrant ołtarza to szósty stopień formacji ministranckiej. Do najważniejszych zadań ministranta ołtarza należy służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie, dlatego formacja na tym etapie kładzie szczególny nacisk na poznanie wszystkich naczyń oraz szat liturgicznych. Jest to posługa poprzedzona długoletnią formacją.
 

 

Jedną z najważniejszych funkcji, jakiej może dostąpić ministrant jest funkcja lektora, którego posługa polega na czytaniu fragmentów Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Do jego obowiązków należy również podawanie intencji modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może także wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, musi przejść kurs poprawnego czytania oraz szacunku do Pisma Świętego. Takie przygotowanie jest konieczne z uwagi na ogromne znaczenie Liturgii Słowa we Mszy Świętej. Lektor powinien zrozumieć treść i przekaz odczytywanego fragmentu Pisma Świętego, aby móc go w pełni przekazać wiernym i pomóc im w jego zrozumieniu.
 

 

Zwieńczeniem formacji ministranckiej jest stopień ceremoniarza. To najbardziej zaszczytna i najważniejsza z posług w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Do obowiązków ceremoniarza należą: przeprowadzanie prób liturgii, czuwanie nad jej przebiegiem, dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić, podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, ustawianie procesji na wejście i wyście, obsługa nagłośnienia w świątyni, rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej oraz interweniowanie w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy oraz wszystkie szczeble formacji. Ponadto ceremoniarz może też pełnić funkcję animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.